ЗНАЧЕНИЕ НА БАЛАНСА МЕЖДУ ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА И МРЕЖОВАТА СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ В ОБЛАСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

ЗНАЧЕНИЕ НА БАЛАНСА МЕЖДУ ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА И МРЕЖОВАТА СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ В ОБЛАСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

ЗНАЧЕНИЕ НА БАЛАНСА МЕЖДУ ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА И МРЕЖОВАТА СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ В ОБЛАСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
253 Downloads
Недялко Недялков
Недялко Недялков

Недялко НЕДЯЛКОВ, докторант в катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС. Магистър по икономика от УНСС, специалност „Маркетинг и мениджмънт“, завършил с отличие. Експерт в областта на сигурността.
Резюме: Както централизираната така и мрежовата структура на управление имат своите предимства и недостатъци, затова и балансът между тях е от изключително значение за ефективността на всяка система от системи. Децентрализацията, разбира се, става неизбежна с разрастването на всяка система и това е предизвикателство към висшето ръководство на всяка централизираната структура. Естествено възниква противоречие, свързано с неохотата на централния мениджмънт за отказ от управленски правомощия във връзка с обособяването на нови системи следствие от разрастването и това от една страна, а от друга – необходимостта от алокация на бюджет и ресурси към новите системи.
Ключови думи: Сигурност, управление, системи, централизация

IMPORTANCE OF THE BALANCE BETWEEN THE CENTRALIZED AND DECENTRALIZED MANAGEMENT STRUCTURE OF THE SYSTEMS IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY

Nedyalko Nedyalkov

Abstract: Both the centralized and the decentralized management structures have their advantages and disadvantages, so the balance between them is extremely important for the efficiency of any system of systems. Decentralization, of course, becomes inevitable with the growth of any system, and this is a challenge for the top management of any centralized structure. Naturally, there is a contradiction related to reluctance of the central managers to dedicate efforts in decentralization due to expansion. On the one hand, reluctance is based on the limitation of managerial powers in connection with the disconnection from the centralized system of a new autonomous system, and on the other – the need to allocate budget and resources to the new systems.
Keywords: Security, management, systems, centralization