ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ: ЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ?

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ: ЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ?

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ: ЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ?
175 Downloads

д-р СТЕФАНИЯ МИРЧЕСКА

д-р СТЕФАНИЯ МИРЧЕСКА

Д-р Стефания МИРЧЕСКА е държавен служител в Министерството на електронното управлениe, Дирекция „Политики за електронно управление“, отдел „Стратегическо планиране на електронното управление“. Дипломира се в Техническия университет като бакалавър, и защитава магистърската си степен в Queen Mary University, London UK. През 2017 година защитава докторската дисертация по направление Национална сигурност – Организация и управление извън сферата на материалното производство (управление на сигурността) в Академията на министерството на вътрешните работи. Участва в множество изследователски проекти в областта на националната сигурност и колективи за разработване на стратегически документи и доктринални документи на национално и европейско ниво, участва и в различни проекти на НАТО. Член е на работни групи към Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Автор e на публикации в областта на националната сигурност, новите технологии, дигиталната трансформация.
Резюме: Статията представя същинските процеси на изкуствения интелект като нова иновативна технология в областта на националната сигурност, основните определения, ползите и предизвикателствата както и AI приложенията. Представени са позициите на управляващите лидери относно експоненциалното развитие на изкуствения интелект и внедряването на технологията. Основните отличителни характеристики на изкуствения интелект като технология са извлечени и описани подробно.
Ключови думи: изкуствен интелект, AI приложения, национална сигурност, възможности и предизвикателства
AI FOR NATIONAL SECURITY:
EVOLUTION OR REVOLUTION?
STEFANIYA MIRCHESKA, PhD
Abstract: The article presents the actual processes of artificial intelligence as a new innovative technology in the field of national security, the main definitions, benefits and challenges as well as AI applications. The positions of government leaders are presented on the exponential development of artificial intelligence and the implementation of the technology. The main distinguishing features of artificial intelligence as a technology are extracted and described in detail.
Keywords: artificial intelligence, AI applications, national security, opportunities and challenges