ПРОЦЕДУРА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБВИНЕНИЕТО В ХИПОТЕЗАТА НА чл. 287, ал. 6 НПК

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБВИНЕНИЕТО В ХИПОТЕЗАТА НА чл. 287, ал. 6 НПК

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБВИНЕНИЕТО В ХИПОТЕЗАТА НА чл. 287, ал. 6 НПК
96 Downloads
Надежда Димитрова

Надежда Веселинова ДИМИТРОВА, докторант в задочна форма на обучение по докторска програма по Наказателно процесуално право към катедра „Наказателно правни науки“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Рецензия: В статията e разгледана процедурата по изменение на обвинението в съдебно заседание на първа инстанция по дела от частен характер в хипотезата на чл. 287, ал. 6 НПК. Направена е съпоставка със старата редакция на текста, съдържаща се в НПК от 1974 г.
Ключови думи: изменение на обвинението, дела от частен характер, съдебна инстанция.

PROCEDURE FOR AMENDING THE ACCUSATION IN THE HYPOTHESIS OF ARTICLE 287, PARAGRAPH 6 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE

Nadezhda Dimitrova

Abstract: The article examines the procedure for amending the indictment in a court session of the first instance in cases of a private nature in the hypothesis of Article 287, para 6 of the Criminal Procedure Code. A text comparison is made with the old edition of the the Criminal Procedure Code from year 1974.
Key words: amendment of charge, affairs of a private nature, judicial instance.