Download Tag: <span>Мисии.</span>

Download Tag: Мисии.

НАЦИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА РОЛЯ, МИСИИ, ЗАДАЧИ И ПОДГОТОВКА НА ВС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА РОЛЯ, МИСИИ, ЗАДАЧИ И ПОДГОТОВКА НА ВС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ125 Downloadsпoлк. дoц. д-р Стoян Стoйчeв дoцeнт в кaтeдрa „Съвмeстни oпeрaции и плaнирaнe“, фaкултeт „Нaциoнaлнa сигурнoст и oтбрaнa“, ВА „Г. С. Раковски“, нaчaлник нa кaтeдрa „Съвмeстни oпeрaции и плaнирaнe“ Резюме: Разгледани са ролята, мисиите и задачите на ВС …

НАЦИОНАЛНА ОТБРАНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ – СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ

НАЦИОНАЛНА ОТБРАНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ – СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ421 Downloads Борислав Гуцанов Гуцанов докторант самостоятелна подготовка към катедра „Съвместни операции и планиране“, факултет „Национална сигурност и отбрана“, Военна академия „Г. С. Раковски“ Резюме: Националната отбранителна стратегия (НОС), приета с Решение 283 на Министерския съвет на 18 април 2016 г. е програмен документ, в …