Download Tag: <span>императиви за развитие на военния инструмент на мощта</span>

Download Tag: императиви за развитие на военния инструмент на мощта

ПОСЛЕДНАТА, ВЪРХОВА КОНЦЕПЦИЯ НА НАТО ЗА ВОДЕНЕ НА БОЙНИТЕ ДЕЙСТВИЯ

ПОСЛЕДНАТА, ВЪРХОВА КОНЦЕПЦИЯ НА НАТО ЗА ВОДЕНЕ НА БОЙНИТЕ ДЕЙСТВИЯ127 Downloadsполк. доц. д-р Стоян Стойчев пoлк. дoц. д-р Стoян Стoйчeв дoцeнт в кaтeдрa „Съвмeстни oпeрaции и плaнирaнe“, фaкултeт „Нaциoнaлнa сигурнoст и oтбрaнa“, ВА „Г. С. Раковски“, нaчaлник нa кaтeдрa „Съвмeстни oпeрaции и плaнирaнe“ Резюме: Разгледани са стратегическите аспекти на конкуренцията …