ВЛИЯНИЕТО НА ПАНДЕМИИ КАТО COVID-19 (SARS-COV-2) ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЕРИГИТЕ ЗА ДОСТАВКА

ВЛИЯНИЕТО НА ПАНДЕМИИ КАТО COVID-19 (SARS-COV-2) ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЕРИГИТЕ ЗА ДОСТАВКА

ВЛИЯНИЕТО НА ПАНДЕМИИ КАТО COVID-19 (SARS-COV-2) ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЕРИГИТЕ ЗА ДОСТАВКА
1059 Downloads
Подполковник главен асистент
д-р инж. Георги МАРИНОВ

Подполковник инж. Георги МАРИНОВ, д-р е преподавател в катедра „Логистика“ във факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, София. Притежава три магистърски степени: по „Военно дело“ – Военна академия „Г. С. Раковски“, по „Политология“ и „Международни отношения и политология“ – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и е инженер по „Двигатели с вътрешно горене“. Автор е на множество научни статии и доклади. Подполковник Маринов притежава 20 годишен офицерски и академичен опит в сферата на военното дело и националната сигурност. Участва в научноизследователски и международни проекти. През 2018 г., подполковник Маринов е бил стипендиант по програмата „Фулбрайт“ в Norwich University, САЩ.
Резюме: Пандемията, предизвикана от коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) представлява специфичен случай за прекъсване на веригата за доставки. В настоящата статия се разкриват някои актуални тенденции от изследването на влиянието на COVID-19 върху световните вериги за доставки. Първо, се формулират специфичните характеристики, които определят епидемичните огнища, като уникален вид рискове за прекъсване на веригата на доставки. Второ, как въздействието на епидемични огнища влияе върху производителността на веригата за доставки, като се използва примера на COVID-19.
Ключови думи: Пандемия, коронавирус, COVID-19, SARS-CoV-2, управление на веригата за доставка, логистика.

PANDEMICS AS COVID-19 (SARS-COV-2)
IMPACT ON THE SUPPLY CHAINS MANAGEMENT
Lieutenant Colonel, Eng. Georgi MARINOV, PhD,
Head Assistant Professor, at the Logistics Department,
at the „G. S. Rakovski“ National Defence College

Abstract: The pandemic caused by the coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2) is a specific case of disruption of the supply chain. This article reveals some current trends in the study of the impact of COVID-19 on global supply chains. First, the specific characteristics that define epidemic outbreaks as a unique type of supply chain disruption are formulated. Second, how the impact of epidemic outbreaks affects the productivity of the supply chain, using the example of COVID-19.
Key words: Pandemic, coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, supply chain management, logistics.