ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО В КОНТЕКСТА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО В КОНТЕКСТА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО В КОНТЕКСТА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
201 Downloads
Старши преподавател Даниел Делчев,
докторант, Академия на Министерството
на вътрешните работи

Резюме: Настоящата статия разглежда различни правни аспекти от приложението на Общия регламент за защитата на личните данни (ОРЗЛД), конкретно по отношение на извършването на видеонаблюдение, в хода на което се събират и обработват лични данни.
Ключови думи: Лични данни, видеонаблюдение, неприкосновеност

LEGAL ASPECTS OF VIDEO SURVEILLANCE IN THE CONTEXT OF PERSONAL DATA PROTECTION
Senior lecturer Daniel Delchev, PhD student,
Academy of the Ministry of Interior, DStDelchev@mvr.bg

Abstract: The current paper considered different aspects of the implementation of the the General Data Protection Regulation (GDPR), specifically regarding the conduction of video surveillance in the course of which personal data is being gathered and processed.
Keywords: Personal data, video surveillance, inviolability