ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ФАКТОРИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПРЕЗ XX ВЕК – ГАРАНТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ФАКТОРИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПРЕЗ XX ВЕК – ГАРАНТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ФАКТОРИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПРЕЗ XX ВЕК – ГАРАНТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
367 Downloads
Доцент доктор Йордан Дойков

Йордан ДОЙКОВ е доктор по политология и доцент по сравнителна политология, преподавател в катедра „Обществени комуникации“ на Факултета по библиотекознание и културно наследство на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Лекционните му курсове разглеждат въпроси на стратегическото и организационното изграждане, управление и поведение, на психологическите аспекти на политиката и управлението, на политическите институции и публичните политики, на организация и управление на специфични сфери от сигурността.
Резюме: Нашето изложение задължава да изясним понятието институция и в частност държавна институция. Наред с армията е необходимо да внесем първоначална яснота и за понятията семейство, училище, църква като обществени институти. Ще е необходимо и тяхното характеризиране като особени дисциплинарни институции в обществото. Ще дадем понятие за възпитание и неговите общи и специфични характеристики, прилагани от разглежданите от нас социални институции. В този смисъл, съпоставяйки общото в тях ще изведем особеното място на армията като обществен възпитателен фактор, както и действието на останалите възпитателни фактори в нея.
Ключови думи: възпитание, армия, общество, национална сигурност, обществени институти.

Educational factors in the Bulgarian army in the XX century – a guarantor of national security
Assoc. Prof. PhD Yordan Doykov
Abstract: This article explains the concept of institution and in particular state institution . Along with the concept of the army and displayed an understanding of the concepts of family, school, church, as public institutions. Focuses on characterizing them as special disciplinary institutions in society. Provide a concept of education and its general and specific characteristics applied by us from the social institutions. In this sense, comparing them in general, explains the special place of the army as a public educational factor, and the effect of other educational factors in it.
Keywords: education, army, society, national security, public institutes.