СЪЩНОСТ НА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА

СЪЩНОСТ НА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА

СЪЩНОСТ НА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА
308 Downloads

Д-р ДИМИТРИНА ПЕТРОВА Административен съдия

д-р Димитрина Петрова
Административен съдия

Д-р Димитрина ПЕТРОВА се дипломира през 2000 г. като Магистър по „Финанси“ в Университета по национално и световно стопанство – София, а през 2003 година завършва същия университет със степен Магистър по „Право“. През 2019 година придобива научна степен „Доктор по право“ в Университета за световно и национално стопанство, град София, като защитава докторска теза с предмет: нормативната компетентност на Европейския Съюз в областта на данъците. В периода 2009-2016 г. е граждански съдия в Районен Съд Варна, а считано от 2016, Административен съдия в Административен съд София град. В периода 2012-2014 година, работи като правен съветник в Мисията Върховенство на Закона-Косово, EULEX-Kosovo, в специализираната камара на Върховния съд на Косово, разглеждащ правни спорове, свързани с правото на собственост и права на кредиторите срещу дружества, предмет на приватизационна процедура. Приоритетно разглежда казуси, свързани с правните последици в областта на вещното право и следприватизационния процес, в пост-конфликтната зона, с висока степен на социална чувствителност, в резултат на етническия конфликт в региона. Владее професионално английски език и на работно ниво-руски, сръбски и немски език. Допълнителни професионални квалификации и сертификати: През 2010 г. завършва първата Академия за млади съдии и прокурори по Наказателно право на Европейския съюз, проведена от Академията по право на Европейския съюз в Трир, Германия /ERA/, под егидата и със съдействието на Европейската комисия; През 2011 г. е участник в първото обучение за млади професионалисти от сферата на правосъдието „Младите лидери на България“, проведено от Фондация „Америка за България“ в САЩ; През 2011 г. завършва специализиран курс на обучение по Европейско конкурентно право в Европейския университет „Робърт Шуман“, Флоренция, Италия; През 2012 г. завършва специализиран курс по Европейско гражданско и търговско право за магистрати, проведен от Националният институт по право на Испания, Барселона; През 2011 г. участва в работна среща на тема“ Магистратите и свобода на словото-аспекти на Европейската конвенция за правата на човека“, проведена от Националния институт за магистрати на Румъния, Букурещ. Към днешна дата прави проучвания и изследвания в областта на Върховенството на закона, защита на човешките права и практическото им приложение в политиката на ЕС и ООН.
Резюме: Докладът съдържа кратък исторически преглед на възникването и развитието на правната максима за върховенството на закона. Изведени са основните елементи и характеристики на правния принцип които отличават съвременната държава като правова.
Ключови думи: върховенство на закона, правна максима, предвидимост, правна сигурност, равенство, разделение на властите, човешки права, справедливост.
Substance of the Rule of Law
Dimitrina Petrova, PhD
Abstract: The Report contains a brief historical review on how the rule of law occurred and developed as a legal maxim. It points out the basic elements and characteristics of the legal principle, which mark the present state as one of the rule of law.
Key words: rule of law, legal maxim. predictability, legal certainty, equality, separation of powers, human rights; justness.