ИЗПОЛЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ТРАФИЧНИТЕ ДАННИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В ШВЕЙЦАРИЯ

ИЗПОЛЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ТРАФИЧНИТЕ ДАННИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В ШВЕЙЦАРИЯ

ИЗПОЛЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ТРАФИЧНИТЕ ДАННИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В ШВЕЙЦАРИЯ
488 Downloads
Проф. д-р Илин Савов
Факултет „Полиция“, Академия на
Министерство на вътрешните работи

Илин САВОВ е служител в службите за сигурност в Република България от 2000 г. Защитил е дисертационен труд в Академията на МВР на тема „Взаимодействие и координация между СДОТО и оперативните служби на МВР и ДАНС при прилагане на специални разузнавателни средства”. През 2017 г. придобива академична длъжност „професор” по „Национална сигурност”. Експерт е по проблемите на националната сигурност, оперативно-издирвателните и оперативно-техническите дейности за защита на националната сигурност от посегателства и престъпни прояви. Автор е на студии, научни доклади, статии и учебни пособия свързани с управлението и функционирането на службите за сигурност, трафика на хора, миграционните процеси, използването и контрола на специалните разузнавателни средства и трафични данни в Република България, Европейския съюз и САЩ. Автор е на монографиите „Специални разузнавателни средства” и „Реадмисия и миграционният контрол на чужденци в Република България”, „Организация и управление на прилагането на специалните разузнавателни средства“, „Специфични негласни методи с оперативно-технически профил“. Понастоящем е „професор“ към факултет „Полиция” на Академията на МВР и към факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна Академия „Г. С. Раковски“.
Резюме: В статията се разглежда правната рамка и основните принципи при използването на трафични данни за разкриване на престъпления в Швейцарската конфедерация. Извършен е преглед и оценка върху процедурите относно контрола върху трафичните данни и организацията по реализация на мониторинга. Откроени са органите имащи право да искат прихващането на трафични данни и са изведени някои от предимствата в Швейцарското законодателство във връзка с противодействието на престъпни посегателства.
Ключови думи: трафични данни, информация, прокуратура, престъпност, Швейцария, наблюдение, пощенския и телекомуникационен трафик, сигурност

USE AND CONTROL OF DATA RETENTION FOR CRIME DETECTION IN SWITZERLAND
Prof. Dr. Ilin Savov
Faculty „Police”, Academy of the Ministry of the Interior
Abstract: The article discusses the legal framework and basic principles in the use of traffic data for crime detection in the Swiss Confederation. A review and evaluation of the procedures regarding the control over the traffic data and the organization for the implementation of the monitoring was performed. The authorities entitled to request the interception of traffic data have been identified and some of the advantages of Swiss law in combating criminal encroachment have been highlighted.
Keywords: data retention, information, prosecution, crime, Switzerland, surveillance, postal and telecommunications data, security