МЕХАНИЗЪМ НА ПРОЦЕСИТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОЦЕСИТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОЦЕСИТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
237 Downloads
Доц.д-р по право Стоянка И. ИЛИЕВА

Доц.д-р по право Стоянка И. ИЛИЕВА, Магистър по право; Магистър по Публична администрация, защитила научно – квалификационна степен Доктор по ,,Гражданско процесуално право“ през 2008 г. Завършила е в НУ-ОЮА –гр. Одеса –втора магистърска степен ,,Международно право и международни отношения“. Преподавала е в различни факултети правни дисциплини. От 2009 г. управлява и е Директор на Частен професионален колеж ,,Света София“, където и преподава. В практиката се реализира като ,,Адвокат“ повече от 15 г. Съавтор е на редица публикации и монографии.
Резюме: Статията анализира принципни въпроси, отнасящи се до управленските функции в сферата на висшето образование. Акцентът се поставя върху структурата на направлението като цяло, отделните дирекции, техните функции, свързани с управлението в публичната сфера, както и задачите, които се реализират. Особено внимание се отделя на правоприлагането по повод реализирането на функциите и от там как при издаване на актове, биха или не се засегнали права и законни интереси на субектите, влезли във взаимодействие или в служебна зависимост с органите на управление на висшето образование.В случай на появата на правно значими актове противоречащи на правната действителност какъв е реда и условията за контрол за законност.
Установяването на правно значими правонарушения, евентуално налагане на наказания и контрол за законност върху тези актове, с които са наложени наказанията.
Ключови думи: висше образование, органи на управление; институционализация, научна дейност; висше училище, Национална агенция, Академична общност, Академична автономия

MECHANISM OF MANAGEMENT PROCESSES
IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION
Assoc. Prof. Dr. in Law Stoyanka I. ILIEVA

Abstract: The article analyses principal questions, related to the management functions in the higher education. The accent is put on the structure as a whole, the individual directions, their functions related with the management in the public sphere, as well as the tasks that are being realized. Particular attention is paid to the law enforcement in connection with the implementation of the functions and issuance of acts that will or will not affect the rights and law interests of the subject that came in interaction or in official dependence with the authorities of the higher education. In case of appearance of legally significant acts that are not in compliance with the law reality, compliance to what is the order and contidions for control of the legality.
The establishment of the legally significant offenses, possible imposition of penalties and control, over the legality of those acts with whom are imposed the penalties.
Key words: higher education, authorities, institutionalization, scientific activity, school of higher education, national agency, academic community, academic autonomy.