ГЛОБАЛНАТА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ И СЪВРЕМЕННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМАТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

ГЛОБАЛНАТА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ И СЪВРЕМЕННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМАТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

ГЛОБАЛНАТА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ И СЪВРЕМЕННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМАТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
250 Downloads
Ас. д-р Владимир Бабанов

Ас. д-р Владимир БАБАНОВ е роден в гр. Петрич през 1984 г. През 2007 г. придобива бакалавърска степен в ЮЗУ „Неофит Рилски“ по специалността Международни отношения. През 2009 г. Придобива магистърска степен по Международна сигурност в СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2015 г. придобива ОНС „доктор“ по Международни отношения в СУ „Св. Климент Охридски“. Понастоящем е преподавател в катедра „Национална сигурност и публична администрация“ при Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.
Резюме: Темата за ефектите на Ковид-19 върху света са безспорен тематичен акцент пред държавите и обществата. Вирусът усложнява глобалната среда за сигурност, но големите процеси, присъщи за системата на международните отношения, не са престанали своето развитие. Статията обръща поглед върху отношенията между големите сили на 21-и век, йерархията в системата и нейния характер- наченките на многополюсен свят съвсем не са гаранция за подобно развитие. Наред с взаимодействието между големите центрове на сила съществуват значителен брой глобални процеси, влияещи на международната сигурност.
Ключови думи: международна сигурност, многополюсен свят, международни отношения, среда за сигурност, глобализация, икономика, американско лидерство

THE GLOBAL SECURITY ENVIRONMENT AND CONTEMPORARY CHARACTERISTICS OF THE INTERNATIONAL RELATIONS SYSTEM Assistant Dr. Vladimir Babanov

Abstract: The COVID-19 impact on the world is an undeniable thematic focus for the states and societies. The virus complicates the security environment but the significant processes typical for the international relations system have not stopped to develop. The article turns towards the relations between the Great powers of 21st century, the hierarchy in the system as well as its nature- the contours of a multipolar world does promise its development. Parallel to the interactions between the big centers of power a significant number of processes exist which impact the international security environment.
Key words: international security, multipolar world, international relations, security environment, globalization, economy, American leadership