НАСОКИ ЗА ДОИЗГРАЖДАНЕ ИНФРАСТУКТУРАТА НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ

НАСОКИ ЗА ДОИЗГРАЖДАНЕ ИНФРАСТУКТУРАТА НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ

НАСОКИ ЗА ДОИЗГРАЖДАНЕ ИНФРАСТУКТУРАТА НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ
330 Downloads

Майор Христо Александров ГЕОРГИЕВ, докторант в катедра „Сухопътни войски”. Завършил Националния военен университет „Васил Левски“, специалност „Разузнаване“ през 2005 г. Служил като офицер както в парашутния полк в град Сливен, така и в 68-ма бригада „Специални сили“.
Резюме: В статията са разгледани взаимовръзките между способностите на силите за специални операции, обърнато е особено внимание на инфраструктурата, като са предложени направления за нейното доизграждане с цел създаването на една стабилна основа за подобряване подготовката на личния състав от Съвместното командване на специалните операции.
Ключови думи: сили за специални операции, национална сигурност, способности, инфраструктура.

GUIDELINES FOR COMPLETION
OF THE INFRASTRUCTURE OF THE JOINT
COMMAND OF THE SPECIAL OPERATIONS
Major Hristo Georgiev
Abstract: The article examines the interrelationships between the capabilities of the Special Operations Forces, pays special attention to the infrastructure, and proposes directions for its completion in order to create a solid basis for improving the training of the Joint Special Operations Command personnel.
Key words: Special Forces, nacional security, capabilities, infrastructure.