НАСОКИ ЗА ДОИЗГРАЖДАНЕ ИНФРАСТУКТУРАТА НА СЪВМЕСТНОТО КОМАМНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ
28 Downloads

Майор Христо Александров ГЕОРГИЕВ, докторант в катедра „Сухопътни войски”. Завършил Националния военен университет „Васил Левски“, специалност „Разузнаване“ през 2005 г. Служил като офицер както в парашутния полк в град Сливен, така и в 68-ма бригада „Специални сили“.
Резюме: В статията са разгледани взаимовръзките между способностите на силите за специални операции, обърнато е особено внимание на инфраструктурата, като са предложени направления за нейното доизграждане с цел създаването на една стабилна основа за подобряване подготовката на личния състав от Съвместното командване на специалните операции.
Ключови думи: сили за специални операции, национална сигурност, способности, инфраструктура.

GUIDELINES FOR COMPLETION
OF THE INFRASTRUCTURE OF THE JOINT
COMMAND OF THE SPECIAL OPERATIONS
Major Hristo Georgiev
Abstract: The article examines the interrelationships between the capabilities of the Special Operations Forces, pays special attention to the infrastructure, and proposes directions for its completion in order to create a solid basis for improving the training of the Joint Special Operations Command personnel.
Key words: Special Forces, nacional security, capabilities, infrastructure.