ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ

ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ

ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ
191 Downloads

доц. д-р Людмила Векова

доц. д-р Людмила Векова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Людмила ВЕКОВА е доцент в ПУ „П.Хилендарски“, ръководител на катедра „Социални дейности“ към Педагогическия факултет. Доктор по икономика (1989г.), доцент по социална защита (социално осигуряване и социално подпомагане). Била е изпълнителен директор на едни от най-големите пенсионноосигурителни дружества в България – ПОК „ДСК Родина“АД, ПОК „Съгласие“АД, ПОД „Пенсионноосигурителен институт“АД. Научните й интереси са в областта на социалната защита, пенсионното осигуряване и социалното подпомагане. Автор на множество статии и доклади по проблемите на социалното осигуряване, допълнителното пенсионно осигуряване, на организацията и управлението на социалната работа.
Резюме: Статията има за цел да разгледа системата на пенсионното осигуряване от позиите на значението й за обезпечаване на необходимата социална защита на населението и като един от най-важните елементи на системата за социална сигурност във всяка една страна. Разгледани са нейните същностни характеристики и принципи на функциониране. Акцентирано е върху изясняване на значението на пенсията като осигурителен продукт, на условията за придобиване на право и са посочени различните видове пенсионни продукти.
Ключови думи: социална сигурност, пенсионно осигуряване, пенсии, пенсионни продукти,

PENSION INSURANCE AS AN ELEMENT OF THE SOCIAL SECURITY  SYSTEM
Assoc. Prof. Dr. Lyudmila Vekova
Paisii Hilendarski University of Plovdiv
Lyudmila VEKOVA is an associate professor at Plovdiv University „P. Hilendarski“, head of the Department of Social Activities at the Faculty of Pedagogy. Doctor of Economics (1989), Associate Professor of Social Protection (social security and social assistance). She was the CEO of some of the largest pension insurance companies in Bulgaria – PIC DSK Rodina AD, PIC Saglasie AD, PIC Pension Insurance Institute AD. Her research interests are in the field of social protection, pension insurance and social assistance. Author of numerous articles and reports on the problems of social security, supplementary pension insurance, the organization and management of social work.
Abstract: The article aims to consider the pension insurance system from the standpoint of its importance for providing the necessary social protection of the population and as one of the most important elements of the social security system in each country. Its essential characteristics and principles of functioning are considered. Emphasis is placed on clarifying the importance of the pension as an insurance product, the conditions for acquiring the right and the different types of pension products are indicated.
Keywords: social security, pension insurance, pensions, pension products