СОЦИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ – ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ

СОЦИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ – ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ

СОЦИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ – ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ
131 Downloads
Петър Начев
докторант към катедра „Организация
и методология на социалните дейности“

Магистър по право от Юридическия факултет на Университет Монпелие I, Франция. Има придобита магистърска степен и в специалност „Банково и финансово право” с основна материя „Регулация на банковия сектор” отново в Университет Монпелие 1, Франция.
Понастоящем ПЕТЪР НАЧЕВ е директор на дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ в Министерство на труда и социалната политика.
Автор е на редица публикации по теми, свързани с финансови въпроси, социална и солидарна икономика и корпоративна социална отговорност.
Резюме: В рамките на доклада се прави опит да се разграничат етапите на развитие на социалните инвестиции като по този начин се цели да се прогнозира ролята на социалното предприемачество при тяхната реализация и сферите, в които могат да се очакват осезаеми въздействия.
Докладът допринася косвено за изясняване и на социалната сигурност през призмата на социалната икономика, социалното предприемачество и социалните инвестиции
Ключови думи: социални инвестиции, социално предприемачество

SOCIAL INVESTMENT – STAGES OF DEVELOPMENT
Petar Nachev
PhD student at the Department of Organization and Methodology of Social Activities

Investments in social entrepreneurship are the subject of research and debate in the scientific community due to their importance for the sustainability and market functioning of social enterprises. There is still a lack of broad debate on the topic, which makes it particularly relevant and significant.
Abstract:  Investments in social entrepreneurship differ from investments in the conventional sector based on achieved social returns and realized social benefit.
The report attempts to distinguish the stages of development of social investments, thus aiming to predict the role of social entrepreneurship in their implementation and areas where tangible impacts can be expected.
Keywords: social entrepreneurship, social investments