СИГУРНОСТ И ИЛЮЗИЯ ЗА СИГУРНОСТ

СИГУРНОСТ И ИЛЮЗИЯ ЗА СИГУРНОСТ

СИГУРНОСТ И ИЛЮЗИЯ ЗА СИГУРНОСТ
479 Downloads

Стефан Иванов Мичев
професор, доктор, преподавател в катедра
„Национална сигурност“ в Университета
по библиотекознание и информационни технологии

Резюме: Човекът, живеещ в съвременното общество, има всички основания да го определи като рисково и несигурно. Естествено е в него да има сривове между субективните възприятия и реалността. Илюзията е неистина, но такава неистина, която се приема за достатъчно задоволително обяснение на съществуването и на съществуващото. В резултат на информационния потоп човекът все по-малко знае и разбира нещата край себе си. Това води до засилваща се ирационалност на обществото, до увеличаване на суеверията и на съчетаването на наука с псевдонаука. Нараства страхът, а оттам и несигурността, усещането за опасности, които в действителност не са такива, каквито изглеждат.
Ключови думи: сигурност, илюзия, лидерство

Security And Illusions For Security
Prof. Stefan Ivanov Michev, PhD,
National Security Department at the Information Sciences Faculty of the University of Library Studies and Information Technologies

Abstract: Every person living in the modern society has a reason to evaluate it as risky and uncertain. It is natural for him to have disruptions between subjective perceptions and reality. The illusion is false, but such a falsehood, which is considered to be a sufficiently satisfactory explanation of existence and of existing. As a result of the flood of information, the average person becomes less aware and hardly manages to understand the things around him. This leads to a growing irrationality of society, an increase in superstition and the fusion of science with pseudoscience. Fear, and hence insecurity strengthen the sense of danger which in fact is not what it seems at all.
Key words: security, illussion, leadership