СИГУРНОСТТА И ТВОРЧЕСТВОТО

СИГУРНОСТТА И ТВОРЧЕСТВОТО

СИГУРНОСТТА И ТВОРЧЕСТВОТО
447 Downloads

Николай Крушков е експерт в областта на икономиката и сигурността, доктор по икономика, магистър по право. Преподавател, главен асистент в Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС. Автор на книгата Security Leadership Creativity (на английски език), издадена през 2019 година в Италия от специализираното в областта на сигурността и отбраната издателство Luca Poggiali Editore.

Резюме: Креативността и материализираната от нея конкурентоспособност са в пряка връзка със сигурността и устойчивостта. От една страна те създават сигурност и устойчивост, от друга – следва да бъдат защитавани от интегрирана система за сигурност, за да не се загуби завоюваната с творчеството конкурентоспособност. Създаването на такава култура както на държавно, така и на корпоративно ниво е комплексна задача с много възможни девиации. По силите е на лидери, притежаващи задълбочени интердисциплинарни знания и дългогодишен успешен опит в управлението на хора и процеси.

SECURITY AND CREATIVITY
Nikolay Krushkov

Abstract: Creativity and its competitiveness are directly linked to security and sustainability. On the one hand, they create security and resilience, on the other, they must be protected with an integrated security system so as not to lose the competitiveness gained with creativity. Creating such a culture at both state and corporate levels is a complex task with many possible deviations. This may be achieved by leaders with extensive interdisciplinary knowledge and many years of successful experience in managing people and processes.