Бележит български родов клон, пресъхнал в сталинските лагери на смъртта

Бележит български родов клон, пресъхнал в сталинските лагери на смъртта

Бележит български родов клон, пресъхнал в сталинските лагери на смъртта
Бележит български родов клон, пресъхнал в сталинските лагери на смъртта
1000 Downloads

Проф. д.и.н. Манчо Веков е роден на 20 февруари 1960 г. в София. Завършва Висш икономически институт, София. Научната кариера за почва в Института по история при БАН като „доктор по история” (PhD) след защита на дисертация върху “Проблеми на историческата метрология, 1990 г.
2014 г. получава научната степенДоктор на историческите науки (DSc) след защита на дисертационен труд на тема: „Единиците за измерване в Европа преди въвеждане на Десетичната метрична система (XVII–XX век)“. 2017 – удостоен е с академичната длъжност професор. Член на Научния съвет на Института за исторически изследвания – БАН и заместник – ръководител на секция „Помощни исторически науки и информатика”. Член на редколегията на списание „Родознание/Genealogia”. Главен редактор на „Интердисциплинарни диалози на историята”/ С., 2009, 366 с./ и „Евразийски хоризонти: минало и настояще“/С., 2011, 437 с./. Автор е над 100 студии и статии, на монографиите: Метричната система в България. Метрични реформи и метрологична дейност ХVІІІ-ХХ век. С., 2007, 276 с. – удостоена за научно постижение на ИИИ за 2007 г.; Historische Metrologie Bulgariens ХV-ХІХ Jh. Theoretischen und praktischen Aspekten. Sofia. 2010, 148 SS.;; Българската гнеалогията в годините на прехода (1990-2015). Историографски и наукометрични аспекти. С., 2017, 613 с.
Резюме: Родолюбието и борческия дух са „ген” в родословието на Георги Раковски, белязал живота и дейността на потомъка Кръстьо Раковски. В последните години излезе значителна по обем литература, но все още са оскъдни изследванията за неговата дейност в края на Първата световна война .Това определи и акцента в настоящия анализ. По това време той е председател на Съвета на народните комисари на Украйна. Този φакт изиграва положителна роля за установяването и укрепването на българо-украинските отношения. Още преди смъртта на Ленин Раковски влиза в остри противоречия със Сталин и резултатът – осъден на 20 години трудов лагер, но след началото на Отечествена война е разстрелян по т.нар. сталински списъци на 11 септември 1941 г.
Ключови думи: Георги Раковски,Котел, Първа световна война, репресии, Украйна, Коминтерн, Румъния, социалдемократи, дипломат.