Рецензии и Ревюта

Рецензии и Ревюта

Рецензии и Ревюта
194 Downloads
Полковник доц. д-р инж. Галин Иванов

Полковник доц. д-р инж. Галин Иванов, заместник декан на Факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, София и хоноруван преподавател в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Хабилитиран в професионално направление: 9.1. „Национална сигурност”, научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”. Магистър по: Геодезия, фотограметрия и картография, Икономика и Военно дело. Завършва елитарната магистратура „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ (генерал-щабен курс).
Автор е на четири монографии и множество научни статии и доклади. Офицер от кариерата с доказан практически опит в сферата на сигурността и отбраната. Експерт в областта на мениджмънта на човешките ресурси, подбора, обучението, кариерното развитие и административното осигуряване в сектора за национална сигурност.
Участва в множество научноизследователски проекти и колективи за разработване на стратегически и доктринални документи в областта на сигурността и отбраната. Член е на съюза на учените в Република България и заместник-председател на Общото събрание на Военна академия.

РЕЦЕНЗИЯ
от полковник доцент д-р инж. Галин Райнов Иванов
на монографичен труд със заглавие
„МЕНИДЖМЪНТ НА ОТБРАНАТА.
ТЕОРЕТИЧНИ МОДЕЛИ, ИНСТРУМЕНТАРИУМ
И ДОБРИ ПРАКТИКИ“
Автор: доцент д-р инж. Иван Костадинов Вълков
Монографичният труд е разработен с идеята да изложи още един възглед за сложния и комплексен характер на мениджмънта на отбраната, както и някои теоретични модели, възможни подходи, инструментариум, добри практики и решения за изграждане и функциониране на адекватни отбранителни способности.

Полковник доц. д-р Петко Димов

Полковник доц. д-р Петко Димов, директор на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ във Военна академия „Г. С. Раковски“.
Военното си образование е придобил в Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново през 1999 г., след това става магистър по военно дело във Военна академия „Г. С. Раковски“, а малко по-късно и „Стратегически курс“ в същата Академия. Освен това е завършил магистратура по „Психология“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и специалност „Приложна психология, невропсихология и психотерапия“ към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Като командир на взвод и рота е служил е в гарнизоните Бояново и Шумен, по-късно като командир на батальон е началник на гарнизон Русе и в офиса на Командващия на Съвместното командване на силите в София. Преподавателската му дейност започва като асистент и главен асистент в НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново, след което става доцент във Военна академия – София.
Той е Доцент в професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, преподава по дисциплината „Информационна сигурност“ и в два курса за следдипломна квалификация „Оптимизация на сайтове за търсещи машини“ и „Анализатори на информацията в социалните мрежи“.
Автор на монографиите „Приложение на уеб технологии за защита на националната сигурност”, “SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини”, „Фалшивите новини“ и редица учебници и публикации за дистанционно обучение и работа в онлайн среда. Издател и редактор на уеб сайта Postvai.COM, в който може да се научи повече за него.

РЕЦЕНЗИЯ
от полковник доцент д-р Петко Стефанов димов
на монографичен труд със заглавие
„МЕНИДЖМЪНТ НА ОТБРАНАТА.
ТЕОРЕТИЧНИ МОДЕЛИ, ИНСТРУМЕНТАРИУМ
И ДОБРИ ПРАКТИКИ“
Автор: доцент д-р инж. Иван Костадинов Вълков
В монография е обобщен богатия професионален опит на автора доцент д-р Иван Вълков, като дългогодишен преподавател във Военна академия по разглежданата тематика.