РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ
117 Downloads

От д-р Десислава Велинова
Секция „Помощни исторически науки и информатика”,
Институт за исторически изследвания
при Българската академия на науките

НОВ ПРИНОС В ИСТОРИЧЕСКАТА МЕТРОЛОГИЯ

Метрологията – позната и непозната? Отговорът се определя от факта, че научните рефлекси са в силна зависимост от професионалната компетентност. А е необходимо да се познава, защото е една от научните области, на която са вътрешноприсъщи приложните функции – спрямо науката, и спрямо социалната практика. Затова всяко определение трябва да отразява същностния и съдържателния предмет на метрологията. Тя обаче ще остане непозната за широк кръг потребители у нас, тъй като виртуалните внушения са твърде далеч от „завоюваните” параметри на нейния изследователски предмет, методология, история.