РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ
165 Downloads
Полковник доц. д-р инж. Галин Иванов

От полковник доцент д-р инж. Галин ИВАНОВ, заместник-декан на Факултет „Национална сигурност и отбрана“ от Военна академия „Г. С. Раковски“, София и хоноруван преподавател в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Хабилитиран в професионално направление: 9.1. „Национална сигурност”, научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”. Магистър по: Геодезия, фотограметрия и картография, Икономика и Военно дело. Завършва елитарната магистратура „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ (генерал-щабен курс). Автор е на пет монографии и множество научни статии и доклади. Офицер от кариерата с доказан практически опит в сферата на сигурността и отбраната. Експерт в областта на мениджмънта на човешките ресурси, подбора, обучението, кариерното развитие и административното осигуряване в сектора за национална сигурност. Участва в множество научноизследователски проекти и колективи за разработване на стратегически и доктринални документи в областта на сигурността и отбраната. Член е на съюза на учените в Република България и заместник-председател на Общото събрание на Военна академия.

РЕЦЕНЗИЯ
на монографичен труд със заглавие
„Индустриалните революции и информационните следствия
за сигурността и киберразузнаването“
Автор: Доктор Валентина Хорозова

Монографичният труд е разработен с идеята да представи една нова визия за сложния и комплексен характер на сигурността и киберразузнаването, както и някои възможни подходи, решения и механизми за изграждане и функциониране на съвременна, адекватна и ефективна фирмена среда за сигурност.