ПОЗИТИВНАТА ДИНАМИЧЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ КАТО НАУЧНА СИСТЕМА ОТ ХОЛИСТИЧЕСКИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА ПЛАНЕТАРНОТО ЗДРАВЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО И ЗА НОВИЯ МИРОГЛЕД И УСТРОЙСТВОТО НА СВЕТА ПРЕЗ XXI ВЕК

ПОЗИТИВНАТА ДИНАМИЧЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ КАТО НАУЧНА СИСТЕМА ОТ ХОЛИСТИЧЕСКИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА ПЛАНЕТАРНОТО ЗДРАВЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО И ЗА НОВИЯ МИРОГЛЕД И УСТРОЙСТВОТО НА СВЕТА ПРЕЗ XXI ВЕК

ПОЗИТИВНАТА ДИНАМИЧЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ КАТО НАУЧНА СИСТЕМА ОТ ХОЛИСТИЧЕСКИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА ПЛАНЕТАРНОТО ЗДРАВЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО И ЗА НОВИЯ МИРОГЛЕД И УСТРОЙСТВОТО НА СВЕТА ПРЕЗ XXI ВЕК
439 Downloads

Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Пеев

Капитан I ранг о.р., професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев

Илия Пеев – капитан I ранг, о.р., професор, доктор на психологическите науки, инженер. Преподавал е психология във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, и в други военни и граждански университети и академии. Завършил е специализиран курс по Позитивна психотерапия в МАППТП – Висбаден, Германия (WAPP), където е избран за доцент. Изследванията му са в областта на военната психология и педагогика, морската психология, психотерапията, глобализма, националната и муждународната сигурност, политологията и т.н. Автор е на повече от 300 научни труда, от които 20 монографии, студии иучебници. Член е на Съюза на учените в България, на Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина и на Дружество на психолозите в България. Носител е на наградата „Варна“ за наука и висше образование – 2008 година.
Професор Илия Пеев е първият и засега единствен доктор на психологическите науки у нас в системата на морското образование, военноморските сили и търговското корабоплаване.
Резюме: Докладът отразява възгледите на автора за възможностите за разширяване влиянието на Позитивната динамическа психотерапия в индивидуалния и социален живот на човека. Изследвани са многостранните и комплексни рискови фактори, които водят до огромен стрес и застрашават здравето и живота на съвременния човек. На основата на сегашните главни опасности, авторът отправя към хората своето тревожно послание: През XXI век възниква проблемът за съществуването на цивилизацията.
Изход от тези кризисни цивилизационни състояния, авторът вижда в синергетическото съчетаване на древни управленски и терапевтични парадигми с позитивните концепции за човека и обществото.
В резултат на своите изследвания, авторът издига смела хипотеза: Позитивната динамическа психотерапия като научна система от холистически възгледи може да подобри планетарното здраве на човека и да усъвършенства мирогледа и устройството на света през XXI век.
Ключови думи: Позитивна динамическа психотерапия, здраве, личност, човек, общество, мироглед, устройство на света.