ПРИДОБИВАНЕ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И КАНАЛИ

ПРИДОБИВАНЕ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И КАНАЛИ

ПРИДОБИВАНЕ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И КАНАЛИ
681 Downloads
Проф. д-р Илин Савов
Факултет „Полиция“, Академия на
Министерство на вътрешните работи

Илин САВОВ е служител в службите за сигурност в Република България от 2000 г. Защитил е дисертационен труд в Академията на МВР на тема „Взаимодействие и координация между СДОТО и оперативните служби на МВР и ДАНС при прилагане на специални разузнавателни средства”. През 2017 г. придобива академична длъжност „професор” по направление „Национална сигурност”. Експерт е по оперативно-издирвателните и оперативно-техническите дейности за защита на националната сигурност от посегателства и престъпни прояви. Автор е на студии, научни доклади, статии и учебни пособия свързани с управлението и функционирането на службите за сигурност, трафика на хора, миграционните процеси, използването и контрола на специалните разузнавателни средства и трафични данни в Република България, Европейския съюз и САЩ. Автор е на монографиите „Специални разузнавателни средства” и „Реадмисия и миграционният контрол на чужденци в Република България”, „Организация и управление на прилагането на специалните разузнавателни средства“, „СДOТО – Използване и прилагане на специални разузнавателни средства през годините на прехода“ и „Специфични негласни методи с оперативно-технически профил“. Понастоящем е „професор“ към факултет „Полиция” на Академията на МВР и към факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна Академия „Г. С. Раковски“.
Резюме: В статията се разглеждат някои от възможностите за придобиване на разузнавателна информация чрез използване на технически средства. Направен е преглед и оценка на основните групи методи за получаване на информация чрез специални технически средства и канали. Откроени са някои от програмите за мониторинг на информацията в интернет пространството. Посочени са някои от възможностите на американската програма Ешалон за контрол и анализ на телефонните разговори, електронна поща и други информационни потоци чрез подвключване към комуникационните канали.
Ключови думи: разузнаване, информация, методи, специални разузнавателни средства, сигурност

OBTAINING OF INTELLIGENT INFORMATION THROUGH THE USE OF TECHNICAL MEANS 
AND CHANNELS
Prof. Dr. Ilin Savov
Faculty „Police”, Academy of the Ministry of the Interior

Abstract: The article discusses some of the possibilities for acquiring intelligence through the use of technical means. An overview and evaluation of the main groups of methods for obtaining information through special technical means and channels has been made. Some of the main programs for monitoring the information in the Internet space have been singled out. Some of the possibilities of the American program Echelon for control and analysis of telephone conversations, e-mail and other information flows by connecting to communication channels are indicated.
Key words: intelligence, information, methods, special intelligence tools, security