СЪЩНОСТ НА РАЗУЗНАВАНЕТО И ТЕНДЕНЦИИ ЗА НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ

СЪЩНОСТ НА РАЗУЗНАВАНЕТО И ТЕНДЕНЦИИ ЗА НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ

СЪЩНОСТ НА РАЗУЗНАВАНЕТО И ТЕНДЕНЦИИ ЗА НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ
418 Downloads
Антоан Венциславов Паскалев

Резюме: Служба „Военно разузнаване“ е най-старата българска специализирана военна служба. Носител и продължител на славни традиции, зародили се още през бурните години преди и след Освобождението ни.
Независимо от превратностите на историята, управляващите ни сили и обществено-политическия строй, мисията на нашето Военно Разузнаване е една – да служа на своя народ и да брани своето Отечество. Закалено и изпитано в четири войни за национално обединение, то извървява труден, стръмен и каменист път. Но точно тези премеждия и трудности ошлайфат Службата в един надежден, авторитетен и желан партньор за сродните служби от европейското семейство и разузнавателната общност на НАТО. Със своите подвизи, Служба „Военно Разузнаване“ издига Република България и въоръжените ѝ сили са авторитет на международната сцена.
Логото на Службата представлява сова в полет, държаща в ноктите си свитък, в центъра на синьо поле във формата на щит-символи на проницанието, мъдростта, верността и безспирната служба към Родината.
Ключови думи: Служба „Ввоенно разузнаване“, НАТО, ЕС, Република България.

NATURE OF INTELLIGENCE AND TRENDS FOR ITS DEVELOPMENT 
Antoan Ventsislavov Paskalev

Abstract: The Military Intelligence Service is the oldest Bulgarian specialized military service. Carrier and successor of glorious traditions, born in the turbulent years before and after our Liberation.
Regardless of the vicissitudes of history, our ruling forces and the socio-political system, the mission of our Military Intelligence is one – to serve its people and defend their Fatherland. Hardened and tested in four wars for national unification, it has a difficult, steep and rocky path. But it is precisely these adversities and difficulties that grind the Office into a reliable, authoritative and desirable partner for the related services of the European family and the NATO intelligence community. With its exploits, the Military Intelligence Service promotes the Republic of Bulgaria and its armed forces are an authority on the international stage.
The logo of the Service represents an owl in flight, holding a scroll in its claws, in the center of a blue field in the form of a shield-symbols of insight, wisdom, fidelity and unceasing service to the Motherland.
Key words: Military Intelligence Service, NATO, EU, Republic of Bulgaria.