НАЦИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА РОЛЯ, МИСИИ, ЗАДАЧИ И ПОДГОТОВКА НА ВС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА РОЛЯ, МИСИИ, ЗАДАЧИ И ПОДГОТОВКА НА ВС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА РОЛЯ, МИСИИ, ЗАДАЧИ И ПОДГОТОВКА НА ВС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
89 Downloads
пoлк. дoц. д-р Стoян Стoйчeв

дoцeнт в кaтeдрa „Съвмeстни oпeрaции и плaнирaнe“,
фaкултeт „Нaциoнaлнa сигурнoст и oтбрaнa“, ВА „Г. С. Раковски“,
нaчaлник нa кaтeдрa „Съвмeстни oпeрaции и плaнирaнe“

Резюме: Разгледани са ролята, мисиите и задачите на ВС на Република България, съгласно законовите и стратегическите регламентиращи документи. Акцентирано е на основните дейности, които ВС на страната ни изпълняват в рамките на всяка една от основните им мисии. Също така е посочено нивото на национална амбиция за всяка една от основните мисии на ВС, като при това е посочено тяхното „включване“ в национални програмни документи.
Направен е и кратък преглед на различните видове подготовка на ВС на страната ни, като след това е акцентирано и посочено нивото на амбиция и конкретните ни съюзни ангажименти и задачи на ВС на Република България, изпълнявани на територията на страната ни – основно във вида многонационална бойна група на НАТО.
Ключови думи: роля, мисии, задачи на ВС на Република България, основни дейности на ВС, ниво на амбиция, подготовка на формироевания от ВС, съюзни задачи, многонационална бойна група.

NATIONAL DIMENSIONS OF THE ROLE, MISSIONS, TASKS AND TRAINING OF THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
Stoyan Georgiev Stoychev

Abstract: In the tpic are considered or examined the role, missions and tasks of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria (Bulgarian Armed Forces), according to the legal and strategic regulatory documents. It is focused on the main activities that the Bulgarian Armed Forces perform within each of their main missions. It also indicates the level of national ambition for each of the main missions of the Bulgarian Armed Forces, indicating their “inclusion” in national program documents.
Presented a brief overview of the various types of training of the Bulgarian Armd Forces, after which the level of ambition and our specific alliance commitments and tasks of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria, carried out on the territory of our country – mainly in the form of NATO multinational battle group.
Key words: role, missions, tasks of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria, main activities of the Armed Forces, level of ambition, training of the formations of the Armed Forces, allied tasks, multinational battle group.