ТРАНСФОРМАЦИЯ, РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА В МЕНИДЖМЪНТА НА ОТБРАНАТА В СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ

ТРАНСФОРМАЦИЯ, РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА В МЕНИДЖМЪНТА НА ОТБРАНАТА В СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ

ТРАНСФОРМАЦИЯ, РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА В МЕНИДЖМЪНТА НА ОТБРАНАТА В СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ
189 Downloads

Петър Стоилов

Петър Стоилов

Подполковник гл. асистент д-р инж. Петър СТОИЛОВ е преподавател в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ във Факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, София. Бил е хоноруван преподавател в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Автор е на множество публикации в сферата на сигурността и отбраната. Подполковник Петър Стоилов реализира своите научни интереси в областта на Мениджмънт на сигурността и отбраната, Публична администрация в отбраната, Административен мениджмънт и Изграждане на интегритет и противодействие на корупцията.
Резюме: Статията е посветена на изследване на проблемите, свързани с военната трансформация и управление на промяната в мениджмънта на отбраната. Разгледани са теоретичните аспекти и съдържанието на понятията „управление на промяната“ и „военна трансформация“. Анализирани са различни позиции на учени по разглеждания въпрос. Представен е специфичен прочит на теорията, свързана с управлението на промяната и военната трансформация в мениджмънта на отбраната.
Ключови думи: управление на промяната, развитие, военна трансформация.

TRANSFORMATION, DEVELOPMENT AND CHANGE MANAGEMENT IN DEFENSE MANAGEMENT IN THE MODERN SECURITY ENVIRONMENT
Peter Stoilov
Abstract: The article is dedicated to researching the issues related to military transformation and change management in defense management. The theoretical aspects and content of the concepts of “change management” and “military transformation” are examined. Various positions of scientists on the issue under consideration have been analyzed. A specific reading of theory related to change management and military transformation in defense management is presented.
Key words: change management, development, military transformation.