ТЕНДЕНЦИИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В УКРАЙНА

ТЕНДЕНЦИИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В УКРАЙНА

ТЕНДЕНЦИИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В УКРАЙНА
149 Downloads

 

Полковник доцент доктор Петко Димов
Военна академия „Г. С. Раковски“, p.dimov@rndc.bg

Резюме: Докладът предлага анализ на военните действия от първите шест месеца на конфликта между Руската Федерация и Украйна. Разкриват се хронологията на събитията, фазите и характеристиките на войната между тези две страни и се посочват новите тенденции в използването на оръжията и начина за водене на бойни действия в съвременни условия. Войната още не е приключила и в статията се ползвана информация от открити източници, но въпреки това могат да се откроят някои тенденции и изводи.
Ключови думи:  военна операция, война, Украйна

TRENDS IN THE USE OF THE ARMED FORCES
IN UKRAINE
Colonel Associate Professor Doctor Petko Dimov
Military Academy „G. S. Rakovski“, p.dimov@rndc.bg

Abstract: The report offers an analysis of the hostilities of the first six months of the conflict between the Russian Federation and Ukraine. The chronology of events, phases and characteristics of the war between these two countries is revealed and the new trends in the use of weapons and the way of fighting in modern conditions are indicated. The war is not over yet and the article uses information from open sources, but nevertheless some trends and conclusions can be distinguished.
Keywords: military operation, war, Ukraine