ПОСЛЕДНАТА, ВЪРХОВА КОНЦЕПЦИЯ НА НАТО ЗА ВОДЕНЕ НА БОЙНИТЕ ДЕЙСТВИЯ

ПОСЛЕДНАТА, ВЪРХОВА КОНЦЕПЦИЯ НА НАТО ЗА ВОДЕНЕ НА БОЙНИТЕ ДЕЙСТВИЯ

ПОСЛЕДНАТА, ВЪРХОВА КОНЦЕПЦИЯ НА НАТО ЗА ВОДЕНЕ НА БОЙНИТЕ ДЕЙСТВИЯ
108 Downloads
полк. доц. д-р Стоян Стойчев

пoлк. дoц. д-р Стoян Стoйчeв
дoцeнт в кaтeдрa „Съвмeстни oпeрaции и плaнирaнe“,
фaкултeт „Нaциoнaлнa сигурнoст и oтбрaнa“, ВА „Г. С. Раковски“,
нaчaлник нa кaтeдрa „Съвмeстни oпeрaции и плaнирaнe“

Резюме: Разгледани са стратегическите аспекти на конкуренцията между Великите сили на съвременния етап от развитие на света и на средата за сигурност. Направен е кратък преглед на средата за сигурност и забелязваните промени в нея, при които все по-отчетливо се налагат действия, активности и ангажименти на редица участници/“играчи“ на международната сцена, които предявяват своите претенции за велики сили, и чиито действия и активности не са в отбранителния аспект. Разкрито е, че всичко това изисква както промяна в начини на мислене, така също и в организиране на дейността, а и в самото изпълнение след това на предприетите, посочените действия от страна на НАТО.
На следващо място са представени вижданията, намеренията и стратегическата визия на Алианса за развитие на военните действия на Съюза в хоризонта до 2040 г. Като са разгледани и представени като основа на това развитие пет императива, които императиви са заложени като основа на фокусирането и на синхронизирането на усилията за развитие на военния инструмент на мощта на Съюза НАТО.
Разкрити са основните моменти от новия функционален дизайн 2040, който се разглежда от НАТО като фундамент на вижданията за развитието на военния инструмент на мощ на Съюза в посочения хоризонт – 2040 г. и са посочени една част от връзките и възможностите за интегриране на същия с останалите инструменти на мощта – дипломатически, икономически, информационен.
Ключови думи: стратегически аспекти, стратегическа среда за сигурност, стратегическа конкуренция, концепция за водене на бойните действия, императиви за развитие на военния инструмент на мощта, характеристики на оперативната среда, възможности за изграждане на военния инструмент на мощ.

NATO WARFIGHTING CAPSTONE CONCEPT
Stoyan Georgiev Stoychev

Abstract: The strategic aspects of the competition between the Great Powers at the modern stage of development of the world and the security environment are examined. It is made a brief review of the security environment and the noticeable changes in it, in which the actions, activities and commitments of a number of actors/”players” on the international stage, who assert their claims to Great Powers, and whose actions and activities are not in the defensive aspect. It has been revealed that all this requires both a change in ways of thinking, as well as in the organization of the activity, and in the actual implementation afterwards of the undertaken, specified actions on the NATO’s part.
Next, the intentions and strategic vision of the Alliance for the development of the military actions of the Union in the horizon to 2040 are presented. Having examined and presented as the basis of this development five imperatives, which imperatives are laid as the basis of the focus and the synchronization of the efforts to develop the NATO’s military instrument of power.
The main points of the new functional design 2040, which is considered by NATO as the foundation of the vision for the development of the military instrument of power of the Union in the specified horizon – 2040, are revealed, and one part of the connections and possibilities for integrating it with the others are indicated instruments of power – diplomatic, economic, informational.
Key words: strategic aspects, strategic security environment, strategic competition, warfighting concept, imperatives for the development of the military instrument of power, characteristics of the operational environment, opportunities for building the military instrument of power.