ЕДИН ПОГЛЕД ВЪРХУ МЕДИЙНАТА СИГУРНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЕДИН ПОГЛЕД ВЪРХУ МЕДИЙНАТА СИГУРНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЕДИН ПОГЛЕД ВЪРХУ МЕДИЙНАТА СИГУРНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
382 Downloads
Проф. д. н. Илин Савов

Проф. д. н. Илин Савов
Факултет „Полиция“, Академия на Министерство на вътрешните работи

Проф. д. н. Илин САВОВ е служител в службите за сигурност от 2000 г., професор в Академията на Министерство на вътрешните работи, Военна академия „Г.С. Раковски“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски». Член на Съюза на учените в Република България.
Експерт е по проблемите на националната сигурност, оперативно-издирвателните и оперативно-техническите дейности за защита на националната сигурност от посегателства и престъпни прояви. Автор е на студии, научни доклади, статии и учебни пособия свързани с управлението и функционирането на службите за сигурност и МВР, трафика на хора, миграционните процеси, използването и контрола на специалните разузнавателни средства и трафични данни в Република България, Европейския съюз и САЩ.
Автор е на монографиите „Специални разузнавателни средства“ (София, 2014), „Реадмисия и миграционните процеси на чужденци в Република България“ (Пловдив, 2017), „СДОТО-използване и прилагане на специални разузнавателни средства през годините на прехода“ (Пловдив, 2019) и „Организация и управление на прилагането на специални разузнавателни средства“ (Пловдив, 2019), „Специфични негласни методи с оперативно-технически профил“ (Пловдив, 2020) и «Международния опит в прилагането на специални разузнавателни средства» (София, 2021).
Резюме: В статията се разглежда правния аспект относно сигурността и защита на журналистите и е направен кратък анализ на принципите според Етичния кодекс на българските медии.
Откроени са някои от възможностите относно обучението в сферата на медийната сигурност в Академията на МВР.
Ключови думи: медии, сигурност, журналисти, обучение, Етичен кодекс

A LOOK AT MEDIA SECURITY IN THE REPUBLIC
OF BULGARIA

Prof. Dr. Ilin Savov, Sc.Dr.
Faculty „Police”, Academy of the Ministry of the Interior

Abstract: The article examines the legal aspect of security and protection of journalists and makes a brief analysis of the principles according to the Code of Ethics of the Bulgarian media.
Keywords: media, security, journalists, training, code of ethics