КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВИСОКОКОНКУРЕНТНА СРЕДА

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВИСОКОКОНКУРЕНТНА СРЕДА

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВИСОКОКОНКУРЕНТНА СРЕДА
170 Downloads
Недялко Недялков
Недялко Недялков

Недялко НЕДЯЛКОВ, докторант в катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС. Магистър по икономика от УНСС, специалност „Маркетинг и мениджмънт“, завършил с отличие. Експерт в областта на сигурността.
Резюме: В условията на висока конкуренция корпоративното управление е поставено пред предизвикателствата значително и бързо да променя различни аспекти от дейността си. Стремежът е към запазване на пазарни дялове, запазване на лоялността на потребителите към предоставяните продукти/услуги, запазване на обемите на производства, продажби, цени, печалби. Управленските подходи са тези, които оказват решаващо влияние върху конкурентоспособността на продуктите/услугите и предприятието като цяло, когато следствие от динамиката на средата, предприятието се окаже във висококонкурентна среда.
Ключови думи: управление, конкуренция

CORPORATE MANAGEMENT IN A HIGHLY  COMPETITIVE ENVIRONMENT
Nedyalko Nedyalkov
Abstract: In a highly competitive environment, corporate management is challenged to change various aspects of its activities significantly and quickly. The objectives are to secure market shares, to maintain consumer loyalty to the products or services provided, to keep production volumes, sales, prices, profits. Management approaches are those that have a decisive influence on the competitiveness of products or services and the enterprise as a whole, when as a result of the dynamics of the environment, the enterprise finds itself in a highly competitive environment.
Keywords: Management, competition