КОРУПЦИЯТА В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС – ПОЛИТИЧЕСКИ РИСКОВЕ И ТЕНДЕНЦИИ

КОРУПЦИЯТА В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС – ПОЛИТИЧЕСКИ РИСКОВЕ И ТЕНДЕНЦИИ

КОРУПЦИЯТА В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС – ПОЛИТИЧЕСКИ РИСКОВЕ И ТЕНДЕНЦИИ
211 Downloads
Д-Р КОСТА ВЛЪЧКОВ
Филолог и политолог
k.vlachkov@abv.bg

Коста ВЛЪЧКОВ е роден през 1983 г. в гр. Бургас. Магистър по „Международни отношения“ от Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (2009) Магистър по „Английска филология“ на ПУ „П. Хилендарски“(2011).
Доктор по „Политически науки“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ с дисертационен труд на тема „Международни и национални политики за борба с корупцията“ и допълнителна квалификация „учител по Гражданско образование“ към Центъра за квалификация на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“(2021).
Автор е на 1 монография и 32 научни публикации (2 от които на чужд език в авторитетно международно списание с Impact Factor) в областта на педагогиката, борбата с корупцията, правата на човека и гражданското общество. Участник в научни конференции и форуми по посочената проблематика.
В периода (2009 – 2011 г.) е бил последователно стажант в Дирекция „Права на човека и МХО“ и младши специалист в Дирекция „ООН и Глобални въпроси“ при Министерство на външните работи (МВнР). От 2012 г. работи като преподавател.
Резюме: Настоящата статия има за цел да направи кратък обзор на основните форми на корупция, тенденциите в нарушенията, както и методите за борба с корупцията при изборния процес. Налице са перспективи за купуване на гласове, породени от три основни причини, които са факторите като бедност, избирателната система и естеството на политиката в държавата.
Ключови думи: корупция, купуване на гласове, контролиран вот, политически избори, гласоподаватели

CORRUPTION IN ELECTIONS – POLITICAL RISKS AND TRENDS
Kosta Vlachkov, PhD

Abstract: The purpose of the current paper is to give a brief overview of the main forms of corruption, trends for violations, as well as the measures for fighting electoral corruption. The current prospects for buying votes are due to three main reasons, which are factors such as poverty, the electoral system and the nature of politics in the country.
Keywords: corruption, vote buying, controlled voting, political elections, voters