РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ВОЙНАТА – МЕЖДУ КЛАУЗЕВИЦ И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕОРИИ

РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ВОЙНАТА – МЕЖДУ КЛАУЗЕВИЦ И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕОРИИ

РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ВОЙНАТА – МЕЖДУ КЛАУЗЕВИЦ И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕОРИИ
479 Downloads

полковник о.р. доц. Николай Колев

Резюме: В статията са изследвани някои от съвременните възгледи за войната и политическото в нея от гледна точка на класическата теория на Клаузевиц. При анализа на политическото се акцентира върху полисемантичния на понятието и се приема, че то трябва да се схваща като процес на управление, който не се обвързва със социалните нива, върху които се упражнява. Подчертава се необходимостта от ясно дефиниране на термините във военната наука. Анализирани са взаимодействията между „войната и държавна политика“ и/или „политика на социалните групи„ войната, насилието и човешката агресия“; „войната и историята, социалния прогрес/ регрес, цивилизация“ и др. Направен е критичен преглед на концепциите на авторите, които приемат, че Клаузевиц абсолютизира политическото във войната или смятат, че той е стеснил същността ѝ, тъй като не е взел предвид невоенните форми на борба. В статията е отделено специално внимание на теориите на информационните и хибридните войни. Анализите са илюстрирани с примери от историята и съвременните войни. Според автора, под въздействието на научния и технологичен прогрес, методите за водене на война са се променили, което не променя нейната философска същност. Акцентирайки върху теоретична проницателност на Клаузевиц, както и на факта, че често пъти зад новия образ се откриват стари човешки взаимоотношения, авторът смята, че и в бъдеще е задължително изучаването на Клаузевиц и другите военни класици.
Ключови думи: политика, традиционна война, война в информационна мрежа, наказателна война, партизанска и хибридна война, Клаузевиц, Молтке, Жомини.

Abstract: Some modern views and policies of war in terms of the theory of Clausewitz and other classics of warfare are examined in the article. The analysis is based on the assumption that the policy must be understood in a broad sense of management actions of the state and the need of clear definition of the terms in the military science. The study addresses the „war – state policy“ and/or „policy of social groups”; „war – violence – human aggression”; „war – history”; „war – social progress/regress“, „war – civilization“, etc. A critical review has been made on the concepts of authors who assume that Clausewitz absolutizes the political into the war or believe that he narrowed its essence, as he did not consider the non-military forms of struggle. In the article, we pay special attention to the theories of information and hybrid wars. Analyzes are illustrated by examples from the history and contemporary wars. We make a conclusion that under the influence of scientific and technological progress the methods for conducting of war have changed. This does not change its philosophical essence and theoretical insight of Clausewitz. War in the works of contemporary researchers, externally, often takes a new, unfamiliar way. Often, behind the new image old human relationships are also detected. The author assumes that for this reason Clausewitz and other military classics should continue to be studied.
Key words: policy, traditional war, informational-network war, punitive war, guerrilla and hybrid war, Clausewitz, Moltke, Jomini.