РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ВОЙНАТА – МЕЖДУ КЛАУЗЕВИЦ И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕОРИИ

РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ВОЙНАТА – МЕЖДУ КЛАУЗЕВИЦ И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕОРИИ

РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ВОЙНАТА – МЕЖДУ КЛАУЗЕВИЦ И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕОРИИ
396 Downloads

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: полк. о. р. доц. Николай Колев

Резюме: В статията са изследвани някои от съвременните възгледи за войната и политическото в нея от гледна точка на класическата теория на Клаузевиц. При анализа на политическото се акцентира върху полисемантичния на понятието и се приема, че то трябва да се схваща като процес на управление, който не се обвързва със социалните нива, върху които се упражнява. Подчертава се необходимостта от ясно дефиниране на термините във военната наука. Анализирани са взаимодействията между „войната и държавна политика“ и/или „политика на социалните групи„ войната, насилието и човешката агресия“; „войната и историята, социалния прогрес/ регрес, цивилизация“ и др. Направен е критичен преглед на концепциите на авторите, които приемат, че Клаузевиц абсолютизира политическото във войната или смятат, че той е стеснил същността й, тъй като не е взел предвид невоенните форми на борба. В статията е отделено специално внимание на теориите на информационните и хибри
дните войни. Анализите са илюстрирани с примери от историята и съвременните войни. Според автора, под въздействието на научния и технологичен прогрес, методите за водене на война са се променили, което не променя нейната философска същност. Акцентирайки върху теоретична проницателност на Клаузевиц, както и на факта, че често пъти зад новия образ се откриват стари човешки взаимоотношения, авторът смята, че и в бъдеще е задължително изучаването на Клаузевиц и другите в военни класици.