НАПРАВЛЕНИЯ ЗА КИБЕРЗАЩИТА В СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ЗА КИБЕРЗАЩИТА В СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ЗА КИБЕРЗАЩИТА В СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
787 Downloads

Полковник доцент доктор Иван Чакъров

Резюме: Извършен е анализ на съвременните разбирания и променения характер на заплахите, влиянието на технологиите в системите за управление и поддържането им в условията на заплахи. Разгледани са предизвикателствата и подходите и възможностите за противодействие с цел киберустойчивост от пространствено разпръснати обекти, но чрез единно конфигурирани ресурси за постигане на способности за управление в условия на кибератаки.
Ключови думи: кибератака, киберинцидент, киберсигурност, комуникационно-информационна система, системите за управление.

DIRECTIONS ON CYBER PROTECTION
IN SYSTEMS FOR MANAGEMENT
Colonel Associate Professor PhD Ivan CHAKAROV

Аbstract: The analysis of the current understanding and the changed nature of the threats, the influence of technologies in the management systems and their maintenance in the conditions of threats were carried out. Challenges and approaches and counteraction options for cyber-resilience from spatially dispersed sites are examined, but through uniquely configured resources to achieve cyberattack management capabilities.
Keywords: cyberattack, cyberincident, cybersecurity, communication and information system, management systems.