Анализ на кариерното развитие на офицерите – преподаватели от военна академия „Г. С. РАКОВСКИ“

Анализ на кариерното развитие на офицерите – преподаватели от военна академия „Г. С. РАКОВСКИ“

Анализ на кариерното развитие на офицерите – преподаватели от военна академия „Г. С. РАКОВСКИ“
Анализ на кариерното развитие на офицерите – преподаватели от военна академия „Г. С. РАКОВСКИ“
541 Downloads

Автор: Полковник доцент доктор инж. Галин ИВАНОВ – преподавател във Факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, София и хоноруван преподавател в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Хабилитиран в област на висшето образование „Сигурност и отбрана“, професионално направление „Национална сигурност“. Автор е на три книги и множество научни статии и доклади. Офицер от кариерата с доказан практически опит в сферата на националната сигурност. Експерт в областта на мениджмънта на човешките ресурси, подбора, обучението, кариерното развитие и административното осигуряване в сектора за национална сигурност. Участва в множество научноизследователски проекти и колективи за разработване на стратегически и доктринални документи в областта на сигурността и отбраната. Член е на съюза на учените в България.

Резюме: Статията представя накратко същността на кариерното развитие и модела за управление на кариерата на офицерите – преподаватели от Военна академия „Г. С. Раковски”. Анализирани са проблематичните направления в реализацията на кариерата на офицерите-преподаватели и са очертани насоки за усъвършенстване на модела за кариерно развитие на офицерите – преподаватели от Военна академия „Г. С. Раковски”.

Ключови думи: Кариерно развитие, човешки ресурси, човешки фактори, управление на човешките ресурси, организационно управление, планиране на човешките ресурси.