СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ВОЕННО ВЕДОМСТВО И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И ПЪРВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ДОВЕЛИ ДО СЪЗДАВАНЕ НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ЗЕМСКА ВОЙСКА ПРЕЗ 1878 Г.

СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ВОЕННО ВЕДОМСТВО И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И ПЪРВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ДОВЕЛИ ДО СЪЗДАВАНЕ НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ЗЕМСКА ВОЙСКА ПРЕЗ 1878 Г.

СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ВОЕННО ВЕДОМСТВО И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И ПЪРВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ДОВЕЛИ ДО СЪЗДАВАНЕ НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ЗЕМСКА ВОЙСКА ПРЕЗ 1878 Г.
165 Downloads
Цвета Веселинова Монова Събева,
завършила магистърска програма „Право“ в НБУ

Цвета Веселинова Монова Събева, докторант към катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната”, факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски“, София, България
Резюме: Статията изследва първите стъпки предприети от Временното руско управление в областта на военното правораздаване непосредствено след създаването на Третата българска държава през 1878 г., както и приетите първи нормативни актове, довели до създаването на първата земска войска.
Ключови думи: Русия, правораздаване, държава, войска, законодателство, съд

Creation and development of the Bulgarian military department and the armed forces and the first legal acts that led to the creation of the first Bulgarian land army in 1878
Tsveta Veselinova Monova Sabeva
graduated from the Master’s program “Law” at NBU

Abstract: The article examines the first steps taken by the Provisional Russian Government in the field of military justice immediately after the establishment of the Third Bulgarian State in 1878, as well as the first legal acts adopted, which led to the creation of the first land army.
Keywords: Russia, judiciary, state, army, legislation, court