ИСЛЯМЪТ ПРИ ДЪРЖАВИТЕ-НАСЛЕДНИЦИ НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ В КОНТЕКСТА НА НАЦИОНАЛНО-МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ И АСПЕКТИТЕ НА СИГУРНОСТТА. част III

ИСЛЯМЪТ ПРИ ДЪРЖАВИТЕ-НАСЛЕДНИЦИ НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ В КОНТЕКСТА НА НАЦИОНАЛНО-МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ И АСПЕКТИТЕ НА СИГУРНОСТТА. част III

ИСЛЯМЪТ ПРИ ДЪРЖАВИТЕ-НАСЛЕДНИЦИ НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ В КОНТЕКСТА НА НАЦИОНАЛНО-МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ И АСПЕКТИТЕ НА СИГУРНОСТТА. част III
392 Downloads

ПЪТЯТ НА ГЪРЦИЯ, БЪЛГАРИЯ И БОСНА
В ТЪРСЕНЕТО НА ПОДХОДЯЩ МОДЕЛ.
Западните Балкани – Босна
Проф. д.и.н. ВАЛЕРИ СТОЯНОВ
e-mail: valeryst11@yahoo.com
personal website: www.valeristica.ihist.bas.bg
Валери СТОЯНОВ е професор в Института за исторически изследвания към Българската академия на науките. Магистър е по тюркология на Софийския университет (1974), доктор по философия на Хумболтовия университет в Берлин (1981), доктор на историческите науки (2004). Научните му интереси са насочени към граничните области на историята, историческата етнология и антропология, Източна и Югоизточна Европа. Има над 150 научни публикации, отнасящи се до различни аспекти на помощните исторически науки (дипломатика, палеография, ономастика), евразийските конни народи (хуни, българи, кумани), националните и малцинствени въпроси, проблемите на европейския ислям и др.
Резюме: В текста е предприет опит за очертаване в хронологичен план на ситуацията с мюсюлманското население в основните направления на балканския национален ландшафт с акцент на Гърция, България и Босна.
Ключови думи: Балкански ислям; Османско наследство; Югоизточна Европа; турци, бошнаци, помаци; мюсюлмани в Гърция, България и Босна; национална сигурност и малцинствена политика; уахабизъм.
ISLAM IN THE SUCCESSOR STATES OF THE OTTOMAN EMPIRE IN THE CONTEXT OF NATIONAL MINORITY
ISSUES AND SECURITY ASPECTS.
THE WAY OF GREECE, BULGARIA AND BOSNIA IN
LOOKING FOR A SUITABLE MODEL.
Prof. Dr. Sc. VALERY STOYANOV
e-mail: valeryst11@yahoo.com
personal website: www.valeristica.ihist.bas.bg
VALERY STOYANOV is a professor at the
Institute for Historical Studies at the Bulgarian Academy of Sciences. He holds a Master’s degree in Turkic Studies from the University of Sofia (1974), a PhD degree from the Humboldt University in Berlin (1981) and a D.Sc. degree in History (2004). His scholarly interests are in the field of border studies of history, historical ethnology and anthropology, Eastern and Southeastern Europe. He has over 150 scientific publications on
various aspects of the auxiliary sciences of history
(diplomatics, paleography, onomastics), Eurasian equestrian people (Huns, Bulgarians, Cumans),
national and minority issues, problems of European
Islam, and more.
Summary: In the text an attempt is made to outline in chronological terms the situation with the Muslim population in the main directions of the
Balkan national landscape, with an emphasis on Greece, Bulgaria and Bosnia.
Keywords: Balkan Islam; Ottoman heritage; Southeast Europe; Turks, Bosniaks, Pomaks; Muslims in Greece, Bulgaria and Bosnia; national security and minority policy; Wahhabism.