ВЪТРЕШНОКОРПОРАТИВНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ В СВЕТЛИНАТА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ВЪТРЕШНОКОРПОРАТИВНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ В СВЕТЛИНАТА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ВЪТРЕШНОКОРПОРАТИВНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ В СВЕТЛИНАТА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
230 Downloads
Асен Шарланджиев, Докторант

Факултет Национална Сигурност и отбрана
Военна академия „Г. С. Раковски “/ София / България

Резюме: Защитата на личните данни е основно право на човека. Европейските индивиди и обществото са изключително чувствителни към използването и защитата на техните лични данни. Осигуряването на законосъобразно обработване на лични данни на служителите и кандидатите за работа от страна на работодателя е от изключително значение за постигане на баланса между защитата на субектите на данните и интересите на работодателя, дори и в условията на правоотношение на неравнопоставеност. Проучването на кандидати за работа и служители, както и извършването на вътрешнокорпоративни проучвания са процеси, свързани с обработката на голямо количество разнородни лични данни, и като такива са особено критични.
Ключови думи: GDPR; ОРЗД, лични данни; защита на данните; видеонаблюдение; мониторинг, вътрешнокорпоративните проучвания

INTERNAL CORPORATE VETTING IN THE LIGHT OF PERSONAL DATA PROTECTION
Asen Sharlandzhiev, PhD student
Faculty of National Security and Defense
Military Academy „G. S. Rakovski ”/ Sofia / Bulgaria

Abstract: Personal data protection is a fundamental human right. European individuals and society are extremely sensitive to usage and protection of their personal data. Ensuring lawful processing of employees and job candidates’ personal data by any employer is essential to achieve the balance between the protection of data subjects and the interests of the employer, even in a situation of relationship between inequal legal entities.
The vetting regarding job candidates and employees, as well as the conduct of internal corporate investigation are processes related to processing of large amount of personal data of different type, and therefore extremely critical.
Key words: GDPR, personal data; data protection; video surveillance; monitoring, internal corporate vetting