УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ И ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ- БЪДЕЩЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ И ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ- БЪДЕЩЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ И ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ- БЪДЕЩЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
140 Downloads
д-р Васил Колев
Юрисконсулт в „Организация и контрол
на обществения транспорт“ в Общинско
предприятие „Организация и контрол
на транспорта“ Община Пловдив
email: kollev.vasil@gmail.com

Васил КОЛЕВ е доктор по право. Юрисконсулт в „Организация и контрол на обществения транспорт“ в Общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“ Община Пловдив, като се занимава с правните аспекти при организацията на Общинската транспортна схема, а също така и областната и републиканска транспортни схеми, свързани с гр. Пловдив.
Резюме: Статията изследва аспектите, които са свързани с градската мобилност, обществения транспорт и националната сигурност. Обърнато е внимание върху бъдещите перспективи и евентуално развитие.
Ключови думи: обществен транспорт, национална сигурност, перспективи, инфраструктура

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY AND PUBLIC TRANSPORT IN THE REPUBLIC OF BULGARIA – FUTURE AND PROSPECTS
Vasil Kolev PhD.
Legal adviser – “Organization and control of transport” ME Municipality Plovdiv

Abstract: The article explores aspects related to urban mobility, public transport, and national security. Attention has been paid to prospects and possible developments.
Key words: public transport, national security, prospects, infrastructure