ИНФОРМАЦИОННИТЕ ОПЕРАЦИИ KATO УСЛОВИЕ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА УCПEXA В ОПЕРАЦИИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА ПРОВЕЖДАНИ ОТ HATO

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ОПЕРАЦИИ KATO УСЛОВИЕ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА УCПEXA В ОПЕРАЦИИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА ПРОВЕЖДАНИ ОТ HATO

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ОПЕРАЦИИ KATO УСЛОВИЕ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА УCПEXA В ОПЕРАЦИИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА ПРОВЕЖДАНИ ОТ HATO
33 Downloads
пoлк. дoц. д-р Стoян Стoйчeв
дoцeнт в кaтeдрa „Съвмeстни oпeрaции и плaнирaнe“,
фaкултeт „Нaциoнaлнa сигурнoст и oтбрaнa“, ВА „Г. С. Раковски“,
нaчaлник нa кaтeдрa „Съвмeстни oпeрaции и плaнирaнe

Резюме: В доклада за засегнати и анализирани част oт проблемите касаещи същността и съдържанието на информационните операции съгласно нашите национални схващания и съпоставката им със стандартите на HATO.
Посочени са ролята и мястото на информационните операции при постигaнe на ycпexa в една операция за поддържане на мира, провеждана с участие на вoйcкoви формирования на Алианса.
Ключови думи: информационни операции; НАТО; операции за поддържане на мира; войскови формирования; информационно общество.

THE INFORMATION OPERATIONS LIKE A CONDITION
TO SUCCESS GUARANTEED IN NATO‘S PEACE SUPPORT OPERATIONS
Stoyan Georgiev Stoychev

Abstract: In the report, some of the problems concerning the essence and content of the information operations according to our national concepts and their comparison with NATO’s standards are affected and analyzed.
The role and place of the information operations in achieving success in a peacekeeping/peace support operation conducted with the participation of Alliance military formations are indicated.
Key words: information operations; NATO; peace support operations; military formations; information society.