ЗДРАВНАТА СИГУРНОСТ, КАТО ЧАСТ ОТ СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА

ЗДРАВНАТА СИГУРНОСТ, КАТО ЧАСТ ОТ СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА

ЗДРАВНАТА СИГУРНОСТ, КАТО ЧАСТ ОТ СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА
19 Downloads

ЕМИЛИЯ КАСОВА, д.м.

ЕМИЛИЯ КАСОВА, д.м.

Доцент д-р във Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ) – Пловдив
Доктор по медицина от Национален център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) – София
Началник отдел „Управление на финансите и икономика на здравеопазването“ в Медицински институт на МВР
Резюме: Здравната сигурност е свързана с развитието на здравната система. Изследвания в областта на здравната сигурност, с акцент върху здравните грижи на населението, тяхното здраве и благосъстояние, в контекста на човешката сигурност, са рядкост в литературата. Здравната система изисква инвестиране на ресурси, които са насочени към здравните нужди на населението във всички сфери на здравеопазването – болници (болници за активно лечение и специализирани болници за рехабилитация), спешна помощ, извънболнична помощ, лекарствена политика, електронно здравеопазване и др.
Ключови думи: здравна сигурност, здравна система, национална сигурност

HEALTH SECURITY AS A PART OF SECURITY
ON THE COUNTRY
ASSOCIATE PROFESSOR EMILIYA KASOVA, PhD,

Higher School of Security and Economics (HSSE) – Plovdiv
e-mail: kasova@abv.bg
PhD, The National Centre for Public Health and Analyses (NCPHA)- Sofia
Head of the „Financial Management and Health Economics“ Department at the Medical Institute of the Ministry of the Interior
Abstract: Health security is related to the development of the health system. Research in the field of health security, with an emphasis on population health care, their health and well-being, in the context of human security, is rare in the literature. The health system requires the investment of resources that are aimed at the health needs of the population in all areas of health care – hospitals (hospitals for active treatment and specialized hospitals for rehabilitation), emergency care, outpatient care, drug policy, electronic health care, etc.
Key words: health security, health system, national security