ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ – СИМПТОМ НА ФАЛШИВОТО ОБЩЕСТВО

ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ – СИМПТОМ НА ФАЛШИВОТО ОБЩЕСТВО

ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ – СИМПТОМ НА ФАЛШИВОТО ОБЩЕСТВО
279 Downloads
Симона ТРАЙКОВА

Симона ТРАЙКОВА притежава бакалавърска степен по Международни отношения от Университета за национално и световно стопанство – УНСС, гр. София. Към момента е студент втори курс от образователно – квалификационна степен „Магистър“ във Военна Академия „Г. С. Раковски“ – специалност – Публични комуникации в сигурността и отбраната.
Резюме: Статията разглежда съвременните проблеми на обществото, обвързани с феномена „фалшиви новини“ и последиците от лавинообразното разпространение на невярна информация, сред които и заплахата за сигурността на гражданите и държавния апарат.
Ключови думи: фалшиви новини, киберсигурност, информационна война, национална сигурност

FAKE NEWS – A SYMPTOM OF A FALSE SOCIETY
Simona TRAYKOVA

Simona TRAYKOVA holds a Bachelor’s degree in International Relations from the University of National and World Economy – UNWE, Sofia. At the moment he is a second year student of the educational qualification degree „Master“ at the Military Academy „G. S. Rakovski „- specialty – Public Communications in Security and Defense.
Abstract: The article examines the current problems of society related to the phenomenon of „fake news“ and the consequences of the avalanche of dissemination of false information, including the threat to the security of citizens and the state apparatus.
Key words: fake news, cybersecurity, information warfare, national security