Предизвикателства пред интеграцията на България в евроатлантическите структури

Предизвикателства пред интеграцията на България в евроатлантическите структури

Предизвикателства пред интеграцията на България в евроатлантическите структури
395 Downloads

Военнополитически аспекти и динамика на армейското обществено мнение в периода 2000 – 2004 г.
доц. д-р Йордан Дойков

Йордан Дойков е доктор по политология и доцент по сравнителна политология, преподавател в катедра „Обществени комуникации“ на Факултета по библиотекознание и културно наследство на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Лекционните му курсове разглеждат въпроси на стратегическото и организационното изграждане, управление и поведение, на психологическите аспекти на политиката и управлението, на политическите институции и публичните политики, на организация и управление на специфични сфери от сигурността.
Резюме: След падането на Берлинската стена международната система, която се основа на блоковото противопоставяне, изпада в дълбоко неравновесие. Наложилите се нови условия изискват ново виждане за архитектурата на сигурност в Европа и в света. Предизвикателствата пред националната сигурност на страната, отправени от външната среда, имат и вътрешни измерения, които произтичат от същността и съдържанието на националния отговор. Наличието на проблемни полета в евроатлантическата интеграция се отразяват от актуалното обществено мнение.
Ключови думи: евроатлантическа интеграция, НАТО, ЕС, национална сигурност, армейско обществено мнение.

Challenges to the integration of Bulgaria into Euro-Atlantic structures

Military Political Aspects and Dynamics of Army Public Opinion in 2000-2004
Assoc. Prof. PhD Yordan Doykov

Abstract: After the fall of the Berlin Wall, the international system, which is based on block opposition, falls into deep imbalance. New conditions require a new vision of security architecture in Europe and in the world. Challenges to the national security of the country raised by the external environment also have internal dimensions that arise from the nature and content of the national response. The presence of problematic fields in Euro-Atlantic integration is reflected in current public opinion.
Keywords: Euro-Atlantic integration, NATO, EU, national security, army public opinion.