ЕКОЛОГИЧНАТА СИГУРНОСТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЪВРЕМЕННАТА ПРОБЛЕМАТИКА

ЕКОЛОГИЧНАТА СИГУРНОСТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЪВРЕМЕННАТА ПРОБЛЕМАТИКА

ЕКОЛОГИЧНАТА СИГУРНОСТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЪВРЕМЕННАТА ПРОБЛЕМАТИКА
207 Downloads
д-р Атанаска Тунтова
Хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив e-mail: office.tuntova@gmail.com

Атанаска ТУНТОВА е доктор по икономика от Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив, хоноруван преподавател във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив
Резюме: Въздействието върху околната среда и изчерпването на природните ресурси са заплахи, свързани с екологичната сигурност. Връзката между околната среда, сигурността и уязвимостта на човека от природата е от ключово значение за начертаване на политики в областта на екологичната сигурност и предприемане на действия за съхраняване на околната среда и здравето на хората. Различните заплахи за сигурността оказват своеобразно въздействие, за което са необходими диференцирани политики и подходи за противодействие.
Ключови думи: сигурност, екологична сигурност, политики за сигурност

ENVIRONMENTAL SECURITY THROUGH THE PRISM OF MODERN ISSUES

Atanaska Tuntova PhD,
Honorary lecturer at the Higher School of Security
and Economics – Plovdiv e-mail: office.tuntova@gmail.com

Abstract: Environmental impact and depletion of natural resources are environmental security threats. The link between the environment, security and human vulnerability in nature is key to draw environmental security policies and taking action to preserve the environment and human health. Different security threats have a kind of impact that requires differentiated policies and approaches to countermeasures.
Key words: security, environmental security, security policies