НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В ЕКИПИРОВКАТА И ОБОРУДВАНЕТО НА ИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В ЕКИПИРОВКАТА И ОБОРУДВАНЕТО НА ИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В ЕКИПИРОВКАТА И ОБОРУДВАНЕТО НА ИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
458 Downloads

Подп.  доктор инженер Йордан Христов Терзиев е гл. асистент в Национален Военен Университет „Васил Левски” гр. Велико Търново, бул. „България” № 76, п. к. 5000, e-mail: jordan.terziev@abv.bg

Резюме: Докладът предоставя преглед на ново оборудване за инженери. Имаме обобщение на основните тактически и технически характеристики и способността му да изпълнява инженерни задачи.
Ключови думи: военни, оборудване за инженери, инженерни задачи.

NEW TRENDS IN ENGINEERING EQUIPMENT OF ENGINEERS  Doctor of Engineering Jordan Hristov Terziev

Abstract: The report provides a preview of new equipment for engineers. We have a summary of the basic tactical and technical characteristics and its ability to perform engineering tasks.
Keywords: military, equipment for engineers, engineering tasks.