ДИГИТАЛНИ ПРАВА И ДИГИТАЛНА ЕТИКА В НОВИЯ ЦИФРОВ СВЯТ

ДИГИТАЛНИ ПРАВА И ДИГИТАЛНА ЕТИКА В НОВИЯ ЦИФРОВ СВЯТ

ДИГИТАЛНИ ПРАВА И ДИГИТАЛНА ЕТИКА В НОВИЯ ЦИФРОВ СВЯТ
58 Downloads

д-р СТЕФАНИЯ МИРЧЕСКА

д-р Стефания Мирческа

Д-р Стефания МИРЧЕСКА е държавен служител в Министерството на електронното управлениe, Дирекция „Политики за електронно управление“, отдел „Стратегическо планиране на електронното управление“. Дипломира се в Техническия университет като бакалавър, и защитава магистърската си степен в Queen Mary University, London UK. През 2017 година защитава докторската дисертация по направление Национална сигурност – Организация и управление извън сферата на материалното производство (управление на сигурността) в Академията на министерството на вътрешните работи. Участва в множество изследователски проекти в областта на националната сигурност и колективи за разработване на стратегически документи и доктринални документи на национално и европейско ниво, участва и в различни проекти на НАТО. Член е на работни групи към Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Aвтор e на публикации в областта на националната сигурност, новите технологии, дигиталната трансформация.
Резюме: Политиките и разпоредбите на цифровото общество са комплекс от споделени принципи, норми, правила, процедури за вземане на решения и програми, които оформят еволюцията и използването на интернет и цифровите технологии; като по този начин се максимизира техния социален и икономически потенциал за общуване и свободно изразяване. За да се прецизира тази идея, необходимо е да се изготвят набор от цифрови принципи, достъп до интернет за всички хора; сигурно онлайн пространство; право на придобиване на цифрови умения; алгоритми, при които се зачитат хората. Тези важни принципи трябва да допълнят юридическите права, отнасящи се към цифровата трансформация. Цифровите иновации променят нашето общество, но цифровия преход трябва да бъде ориентиран към човека.
Ключови думи: дигитални/цифрови права, дигитална етика, европейски цифрови принципи

DIGITAL RIGHTS AND DIGITAL ETHICS IN THE NEW DIGITAL WORLD
STEFANIYA MIRCHESKA, PhD

Abstract: The policies and regulations of the digital society are a complex of shared principles, norms, rules, decision-making procedures and programs that shape the evolution and use of the Internet and digital technologies; thereby maximizing their social and economic potential for communication and free expression. To refine this idea, it is necessary to draw up a set of digital principles, Internet access for all people; secure online space; right to acquire digital skills; algorithms that respect people. These important principles should complement the legal rights related to digital transformation. Digital innovation is changing our society, but the digital transition must be human-centric.
Keywords: digital/digital rights, digital ethics, European digital principles