ВЪЗМОЖНОСТИ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА КИБЕРЗАЩИТА

ВЪЗМОЖНОСТИ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА КИБЕРЗАЩИТА

ВЪЗМОЖНОСТИ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА КИБЕРЗАЩИТА
174 Downloads
Димитър Минчев Димитров

подполковник Димитър Минчев Димитров
Катедра Комуникационни и информационни системи,
Военна академия „Г. С. Раковски“, София, България
dim.dimitrov@rndc.bg

Резюме: Разработката разглежда прилагането на архитектурния подход в етапа на проектиране на система за киберзащита. Предимствата и недостатъците при използването на архитектурния подход в проектирането на системи за киберзащита.
Ключови думи: киберзащита, киберсигурност, системна архитектура, архитектурен подход

POSSIBILITIES OF THE ARCHITECTURAL APPROACH IN DESIGN A CYBER DEFENCE SYSTEMS
luetenant-colonel Dimitar Minchev Dimitrov, PhD Student

Abstract: This study reviews implementation architectural approach in building a cyberdefence system. Pros and cons of usage of architectural approach through a design stage of a cyberdefence systems.
Keywords: cyberdefence, cybersecurity, architecture, design of cyberdefence systems, architectural approch