ОЩЕ ЕДИН ЩРИХ КЪМ ОБРАЗА НА БЪЛГАРИЯ КАТО „ДЪРЖАВА НА ДУХА“

ОЩЕ ЕДИН ЩРИХ КЪМ ОБРАЗА НА БЪЛГАРИЯ КАТО „ДЪРЖАВА НА ДУХА“

ОЩЕ ЕДИН ЩРИХ КЪМ ОБРАЗА НА БЪЛГАРИЯ КАТО „ДЪРЖАВА НА ДУХА“
154 Downloads

СТЕФАН ИВАНОВ МИЧЕВ ПРОФЕСОР ДОКТОР,
ПРЕПОДАВАТЕЛ В КАТЕДРА „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
В УНИВЕРСИТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Резюме: Загубата на културната идентичност рефлектира върху сигурността на нацията и генерира враждебност към чуждото. Културната идентичност е резултат от среща с другото, но културите трябва да разчитат преди всичко на собствения си защитен потенциал. Ако днес пренебрегваме съзидателните способности на българската култура и на културната ни идентичност, това също може да генерира рискове за националната ни сигурност.
Научните изслидания на доц. д-р арх. Тодор Цигов са свързани с преоткриване на неглижирани страни на българската културна идентичност и в този смисъл придават още един щрих към образа на България като „държава на духа“.
Ключови думи: национална сигурност, култура, културна идентичност

ONE MORE TOUCH TO THE IMAGE OF BULGARIA AS A „COUNTRY OF THE SPIRIT“

STEPHAN IVANOV MICHEV PROFESSOR PHD,
LECTURER IN THE DEPARTMENT OF „NATIONAL SECURITY“
AT THE UNIVERSITY OF LIBRARY SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES

Abstract: The loss of cultural identity reflects on the security of the nation and generates hostility towards the foreign. Cultural identity is a result of an encounter with the other, but cultures must rely above all on their own protective potential. If today we ignore the creative abilities of Bulgarian culture and our cultural identity, this can also generate risks for our national security.
The scientific researches of Assoc. Prof. Phd. Arch. Todor Tsigov are connected with the rediscovery of the neglected sides of the Bulgarian cultural identity and in this sense add another touch to the image of Bulgaria as a “state of the spirit”.
Keywords: national security, culture, cultural identity