ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ НА КОМПАНИЯТА – ОРГАНИЗАЦИОННИ И УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ НА КОМПАНИЯТА – ОРГАНИЗАЦИОННИ И УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ НА КОМПАНИЯТА – ОРГАНИЗАЦИОННИ И УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ
304 Downloads

Николай Миленов Кисьов
nikolaywaracademy@gmail.com

Николай Миленов КИСЬОВ студент по специалност „Национална и международна сигурност“. Факултет ,,Национална сигурност и отбрана” на Военна академия ,,Георги Стойков Раковски”
Резюме: Статията цели да изложи основните принципи на защита на информацията в корпоративните организации, да извърши анализ на основните заплахи, на техните източници и на мерките за превенция. Направеният кратък анализ не излага субективно мнение, а само се стреми да представи теоретичните постановки в областта на корпоративната информационна сигурност.
Ключови думи: заплахи, корпоративна тайна, контрол на достъпа.

CORPORATE INFORMATION SECURITY – ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL ASPECTS
Nikolay Milenov Kisiov
nikolaywaracademy@gmail.com
Nikolay Milenov KISIOV
, Student in Department of National security and defense at Rakovski National Defense College
Abstract: The article aims to show the basic principles of information protection in corporate structures, to analyze the main threats, their sources and preventive measures. The conducted research does not expose a subjective opinion, but only seeks to lay out theoretical statements in the field of corporate information security of the company.
Key words: threats, corporate secrecy, access control.