СИСТЕМАТА ЗА ГРАЖДАНСКО-ВОЕННО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА НАТО В КРИЗАТА В КОСОВО

СИСТЕМАТА ЗА ГРАЖДАНСКО-ВОЕННО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА НАТО В КРИЗАТА В КОСОВО

СИСТЕМАТА ЗА ГРАЖДАНСКО-ВОЕННО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА НАТО В КРИЗАТА В КОСОВО
189 Downloads
Полковник доцент доктор инж. Галин ИВАНОВ

Полковник доцент д-р инж. Галин ИВАНОВ е заместник-декан на Факултет „Национална сигурност и отбрана“ от Военна академия „Г. С. Раковски“, София и хоноруван преподавател в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Хабилитиран в професионално направление: 9.1. „Национална сигурност”, научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”. Магистър по: Геодезия, фотограметрия и картография, Икономика и Военно дело. Завършва елитарната магистратура „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ (генерал-щабен курс). Автор е на пет монографии и множество научни статии и доклади. Офицер от кариерата с доказан практически опит в сферата на сигурността и отбраната. Експерт в областта на мениджмънта на човешките ресурси, подбора, обучението, кариерното развитие и административното осигуряване в сектора за национална сигурност. Участва в множество научноизследователски проекти и колективи за разработване на стратегически и доктринални документи в областта на сигурността и отбраната. Член е на съюза на учените в Република България и заместник-председател на Общото събрание на Военна академия.
Резюме: В статията е извършен обзор на структурата и принципите за ГВС на НАТО преди кризата в Косово. Изследвана е чрез ретроспективен анализ концепцията за ГВС. Изведени са основни акценти и поуки от практиката за системата за гражданско-военно сътрудничество на НАТО в кризата в Косово.
Ключови думи: Гражданско-военно сътрудничество, кризи и структури.

NATO‘S CIVIL-MILITARY COOPERATION SYSTEM
IN THE KOSOVO CRISIS
Galin IVANOV, engineer, PhD, Associate Professor, colonel,
vice dean, National Security and Defense Faculty,
“G.S.Rakovski” National Defence Academy,

Abstract: The article provides an overview of NATO‘s structure and principles for civil-military cooperation before the Kosovo crisis. It was investigated through a retrospective analysis of the concept of civil-military cooperation. Key highlights and lessons from practice for NATO‘s civil-military cooperation system in the Kosovo crisis are outlined.
Keywords: Civil-military cooperation, crises and structures.